Põhikooli valikaine “Karjääriõpetus”

Kääpa Koolis õpetatakse ettevõtlikkuse ja karjääriõppe valikainena SA INNOVE poolt välja töötatud ainekavaga.
Tundides kasutatakse SA INNOVE poolt välja töötatud töölehti ja videomaterjale.