Mis on KiVa?
Käesolevast õppeaastast on meie kool liitunud kiusamisvaba kooli programmiga KiVa. KiVa tähendab kiusamisvaba.
KiVa on Soome Haridusministeeriumi ülesandel ning Turu ülikooli teadlaste poolt aastatel 2006-2009 välja töötatud tõenduspõhine programm, mis on oluliselt aidanud vähendada koolikiusamist, õpilaste ärevust, depressiivsust ja õpilaste koolist väljalangemist Soome koolides. Samas on tõusnud koolimeeldimine, õpilaste õppeedukus ning koolides valitseb sõbralikum suhtekliima. Programm on Soome positiivse kogemuse tõukel kasutusel juba rohkem kui 20 riigis üle maailma. Käesolevast sügisest on KiVa programmiga Eestis liitunud juba rohkem kui 100 Eesti haridusasutust. KiVa programmi kohta saab lähemalt uurida: https://eesti.kivaprogram.net/ ja https://kiusamisvaba.ee/
KiVa programmist lühidalt
aitab õppida kiusamist ära tundma ning kiusamisjuhtumitele kohaselt reageerima, seda nii õpilaste, õpetajate kui ka vanemate seas, seega kaasab kogu koolipere;
on pikaaegne, süstemaatiline ja tõenduspõhine programm, mis sisaldab hulgaliselt praktilisi tegevusi ja materjale kiusamise ennetamiseks ning juhtumite lahendamiseks, sh ka veebipõhist õpet.
Kääpa Põhikoolis on KiVa programm nähtav mitmel moel – KiVast räägitakse klassi- ja koolikogunemistel, lastevanematele koosolekutel ja infokirjades, seintel on plakatid, toimuvad KiVa tunnid, lisaks KiVa tiimi koolitamisele toimus stardiabi ja toetuskoolitus kogu koolipersonalile. KiVa programm sisaldab nii ennetustööd kui ka kiusamisjuhtumite lahendamise mudelit, kaasab erinevaid osapooli ning pakub konkreetset tagasisidet programmi toimimise kohta iga-aastase õpilasküsitluse näol.
NB: KiVa rakendamine meie koolis tähendab, et MEIE koolis ei ole kiusamine lubatud ega aktsepteeritud. Tegutseme kõik koos selle nimel, et kiusamist ära hoida ja tekkivaid juhtumeid tõsiselt võtta ning tõhusalt lahendada.

Meediakajastus KiVa programmi rakendamise kohta meie koolis: artikkel
Lastevanemate koosoleku slaidiesitlus: https://prezi.com/view/Ttw61gDLVWQmupRFvndP/