Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020. 

Key Action 1 – haridustöötajate jt. õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine jms.

Key Action 2 – strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.

 

 

Siit saab infot Kääpa Koolis toimunud ja toimuvate KA-1 ja A-2 projektide kohta. (Vanemad projektid allpool)

KA-2    2017 – 2020 European Citizenship – shaping transnational identity

Projekti juhtpartneriks on Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn.

Partnerkoolid: Kääpa Põhikool – Kääpa, Eesti

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Arpad Vezer Altalanos Iskola – Debrecen, Ungari
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Projekti rahvusvaheline veebileht asub siin.

Maailm muutub ja Euroopas on keerulised ajad. Praegu on Euroopa rahvastel eriti oluline hoida kokku ja õppida üksteist mõistma. Vaatamata erinevustele on Euroopa kultuuriruum sarnane ja seda on tarvis hoida.

Projekti eesmärgid:

  1. Lisaks igaühe rahvuslikule identiteedile mõistavad projektis osalejad Euroopa kodanikuks olemise sisu ja vajadust. Kõik osalejad peavad õppima, kuidas jääda iseendaks, aga samas olla empaatiline ja mõistev meist erinevate inimeste suhtes.
  2. Osalejad mõistavad paremini demokraatiat ja märkavad selle toimimist meie igapäevaelus.
  3. Osalejad pööravad tähelepanu elukestvale õppimisele ning eluks vajalike pädevuste arendamisele. Eri vanuses ja erineva etnilise päritoluga inimesed saavad üksteise abil end arendada.

Kõiki neid eesmärke peame tegevuste käigus silmas. Toimuvad nii rahvusvahelised kui ka koolisisesed projektitegevused.

 

KA-1     2018 – 2019 Samm Kääpa kooli arengukava eesmärkide täitmise poole

2017. aastal võeti vastu kooli arengukava 2017.-2023. Selle aluspõhimõtted lähtuvad Eesti elukestva õppe strateegiast, muutunud õpikäsitusest ja vajadusest laiendada Euroopa mõõdet (strateegia „Euroopa 2020” eesmärk). Õppetöö tulemustelt ja õpilaste toetamise võimekuselt oleme Võrumaa paremate koolide seas. See nõuab heal tasemel õpetajaid, kes suudavad ise elukestvalt õppida ja areneda ning õpilasi motiveerida. Kiiresti muutuvas maailmas on õpetajatel vaja pidevalt oma metoodilist pagasit täiendada.

Käesoleva projekti eesmärk on olukord, kus tänu rahvusvahelise kogemuse ja teadmiste jõudmisele kooli kollektiivi oleme astunud ühe olulise sammu edasi kooli arengukava ja õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmise poole. Õpirändes käivad kooli direktor, õppejuht ja kolm õpetajat.

 

KA-1    2017 – 2018 Inglise keele oskus avardab õpetaja suhtlusvõimalusi ja metoodilist pagasit

Hea kool nõuab heal tasemel suure metoodilise pagasiga õpetajaid, kes suudavad ise elukestvalt õppida ja areneda ning õpilasi motiveerida. Kooli arengukavas on kirjas vajadus tõsta kooli töötajate üldpädevuste taset ja jätkata rahvusvahelist koostööd. Rahvusvahelist koostööd saab teha vaid inglise keele abil ning koolis peab olema piisav hulk keeleoskajaid, et töö laabuks.
Projekti eesmärgid: 1) Õpetajate, koolijuhtide ja õpilaste parem põhipädevuste ja -oskuste tase – parema inglise keele oskuse kaudu on suurem hulk õpetajaid ja õpilasi
aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse koostöösse partnerkoolidega.
2) Inglise keele oskuse kaudu on õpetajatel paremad võmalused oma metoodika täiendamiseks osaledes veebipõhistel koolitustel, Euroopa õpikogukondades ja kasutades võõrkeelseid õppematerjale.

Õpirände taotlus rahuldati osaliselt ja sellepärast osales vaid üks õpetaja – loodusteaduste ja inglise keele õpetaja, kes täidab ka rahvusvaheliste suhete koordinaatori rolli. Ta käis inglise keele õpetajate koolitusel Belfastis, et tõsta keeleoskuse taset ja täiustada õpetamise metoodikat.

KA-2     2014 – 2017 Inspiring studies and future careers

(Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär)

  

Erasmus+ projekt Inspiring Studies and Future Careers käivitus 2014. aasta sügisel ja lõppes augustis 2017. Projekti juhtpartneriks oli Kääpa Kool. Projekt sai Euroopa Komisjonilt tunnustuse EDULUGU.

Partnerkoolid:

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Friedrich-Spee-Gesamtschule – Paderborn, Saksamaa
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Peamine infoallikas on projekti koduleht: ka2inspiringstudies.wixsite.com/erasmus

Projekti kaart EL platvormil: bit.ly/2j29YEm

Veebruaris 2015 toimus õpetajate nõupidamine Paderbornis. Saadi omavahel tuttavaks ja kavandati edaspidiseid tegevusi. Saadi teada, kuidas Saksamaal õpilasi tulevaseks tööeluks ette valmistatakse.

Mais 2015 toimus nädalane õpilaste laager ja õpetajate projektikoosolek Kääpal. Tutvuti kohalike puiduettevõtete Kapa Puidu ja Sternobergiga ning Ritico jalatsivabrikuga. Õpilased tutvustasid vastastikku oma riike ja koolielu ning korraldasid elukutsevalikuga seotud tegevusi. Laagri ettevalmistamisest võtsid aktiivselt osa meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased. Samal nädalal toimusid kooli olümpiamängud, millest võtsid osa ka meie partnerkoolide õpilased.

Detsembris 2015 oli viis õpetajat igast riigist koos Soomes Vaala koolis. Tutvuti Soome maailmatasemel koolisüsteemiga, kohaliku ettevõtluse ja tugisüsteemidega erivajadustega noortele.

Aprillis 2016 said õpilased ja õpetajad kokku Horvaatias ja novembris toimus projektikoosolek Hispaania partnerkoolis.

2017.a. maikuus tähistati Kääpa koolis koos väliskülalistega Euroopa päeva ja toimus viimane projektikoosolek.

Projektiaastate kestel toimus kõigis partnerkoolides hulgaliselt õppetööd mitmekesistavaid tegevusi. Kääpa koolis alustasime töövarjupäeva traditsiooni, jätkame karjääriõppega ja tööpraktika-alase õpilasvahetusega.

Projekti edukuse märgiks on ka samade partnerite soov koos edasi tegutseda ja 2017. aastal algav uus Erasmus+ projekt.