Erasmus+ on  Euroopa Liidu haridus- , koolitus- , noorte- ja spordiprogramm. Programmi üldeesmärk on toetada elukestva õppe abil inimeste hariduslikku, kutsealast ja isiklikku arengut haridus-, koolitus-, noorte- ja spordivaldkonnas nii Euroopas kui ka mujal, soodustades seeläbi kestlikku majanduskasvu, kvaliteetsete töökohtade loomist ja sotsiaalset ühtekuuluvust, innovatsiooni, Euroopa identiteedi tugevdamist ja kodanikuaktiivsust.

 

 

 

Kääpa Kooli projektide info (vanemad allpool)

 

Kääpa kooli missioon:

tagada õpilastele võimalused omandada laiapõhjaline õpilaste huve ja paikkonna eripära arvestav põhiharidus tema elukoha lähedal, mis võimaldab konkurentsivõimelisena jätkata õpinguid ja tagab oskuse ühiskonnas toime tulla.

 

KÄÄPA KOOLILE OMISTATI ERASMUSE AKREDITEERING ÜLDHARIDUSE VALDKONNAS

KEHTIB 1-03.2023 – 31.12.2027

 

Eesmärgid, mida soovime rahvusvahelise koostöö abil saavutada:
1. Õpilaste suurem õpitahe ja parem ennastjuhtivus kooli õppe- ja kasvatustöö mitmekesistamise ja õppe jõukohastamise abil.

2. Kooli töötajate pedagoogilised teadmised ja oskused toetavad õpilaste õpitahte edenemist.

3. Laia silmaringiga inimene suhtub mõistvalt enda ja teiste eripäradesse. 

4. Kääpa kool on pidevalt õppiv ja arenev organisatsioon.

 

 

Akrediteeringu 1. periood (juuni 2023 – august 2024, eraldatud toetus 64 721 €)

Õpirännetesse planeeritud osalejad: kursustele ja koolitustele 6-8 töötajat, töövarjuks koolidesse 4-6 töötajat, Õpilaste rühmaviisilisse õpirändesse 15-23 õpilast.

 

 

*******************************************************************************************************************************************************

Key Action 1 – haridustöötajate jt. õpiränne ja praktika, võimalus õpetada partnerasutuses, täienduskoolituskursustel osalemine, töövarjuks olemine jms.

Key Action 2 – strateegilised koostööprojektid, mille eesmärk on arendada ja rakendada ühisalgatusi ning edendada vastastikust õpet ja kogemuste vahetamist.

KA-1     2021 – 2023  Kolmas samm kooli arengukava eesmärkide poole

Arengukava eesmärkide ja põhisuundade järgimine tagab kooli jätkusuutliku ja tasakaalustatud arengu.

Suurim väljakutse tänapäeva koolis on kaasaegse ja motiveeriva õpi- ja töökeskkonna loomine. Järjest kasvab vajadus märgata õpilaste erivajadusi ja neid toetada. Peame oluliseks kõigi kaasamist, võrdõiguslikkust ja diskrimineerimise vältimist. Õppijad saavad kasu, kui koolis on hea olla ja neil on võimalus oma võimed välja arendada. Eelnevast tuleneb vajadus jätkata koostööd partneritega rahvusvahelisel tasandil. Tahame, et koolipere oleks kursis kaasaegse hariduse arengute ja kultuuride mitmekesisusega Euroopas. Tahame olla õppija- ja töötajasõbralik intelligentne haridusasutus, kus väärtustatakse keskkonda, kultuuri, teadmisi, kodu, tervist, loovust ja koostööd.

Projekti eesmärgid:

‘1) Koostöö järjepidevus kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

2) Kaasamine kui väärtus. Märgatakse õpilaste erivajadusi ja õpetajad rakendavad enda oskusi ning teadmisi õppurite hüvanguks.

3) Kaasajastatud ja motiveeriv õpi- ja töökeskkond

Projekti tulemused:

Õpirännetes osales planeeritust rohkem koolipere liikmeid: 19 õpilast neljas õpirändes ja 13 erinevat õpetajat üheteistkümnes õpirändes. Õpiränded toimusid peamiselt meie kauaaegsetes partnerkoolides Saksamaal, Soome, Ungaris, Horvaatias ja Hispaanias.

Õpirännete tulemusena rahvusvahelise traditsioon jätkub, koostöö partnerkoolidega on mõtestatud ja tulemuslik. See on meie koolis oluline osa motiveerivast ning kaasaegsest õpi- ja töökeskkonnast, mille poole püüdleme. Osalejate võtmepädevused arenevad ja nad toovad kooli uusi mõtteid, energiat ning avaramat tulevikuvaadet. Märkame paremini õpilaste erivajadusi ja oskame neid toetada. Kaasajastame oma kooli, muudame selle konkurentsivõimelisemaks ja meeldivamaks, hindame euroopalikke väärtusi.

 

KA-1     2019 – 2021  Teine samm kooli arengukava eesmärkide poole

Projekti kestus: 1.0.2019 – 30.11.2020 (Projekt pikenes COVID-19 tõttu kuni 2021. aastani).

Õpirändeprojekti eesmärgid:

1) koolis on kaasajastatud ja motiveeriv töö- ja õpikeskkond;

2) koolis on loodud paremad tingimused ja võimalused õpetajate IT-alaste teadmiste ja praktiliste

oskuste arendamiseks;

3) on laiendatud võimalusi rahvusvaheliseks suhtluseks ja töötajate võõrkeeloskuse parendamiseks;

4) rahvusvahelisse koostöösse on kaasatud järjest rohkem töötajaid;

5) rahvusvahelise kogemuse ja teadmiste jõudmine kooli kollektiivi on aidanud kaasa kooli arengukava ja õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmisele.

Projektis osales üheksa pedagoogilise personali liiget (kaks koolijuhti, eripedagoog ja seitse õpetajat), kes käisid kokku seitsmel koolitusel ja ühel töövarjunädalal. Koolitused olid kahes kooli jaoks prioriteetses valdkonnas: digipädevuse arendamine ja sotsiaalsete oskuste arendamine, et jaksaks kaua ja rõõmuga olla õpetaja. Kaks õpetajat käisid töövarjuks, et see uudne kogemus kooli tuua.

 

 

KA-2    2017 – 2020 European Citizenship – shaping transnational identity

Projekti juhtpartneriks on Friedrich-Spee-Gesamtschule Paderborn.

Partnerkoolid: Kääpa Põhikool – Kääpa, Eesti

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Arpad Vezer Altalanos Iskola – Debrecen, Ungari
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Projekti rahvusvaheline veebileht asub siin.

Maailm muutub ja Euroopas on keerulised ajad. Praegu on Euroopa rahvastel eriti oluline hoida kokku ja õppida üksteist mõistma. Vaatamata erinevustele on Euroopa kultuuriruum sarnane ja seda on tarvis hoida.

Projekti eesmärgid:

  1. Lisaks igaühe rahvuslikule identiteedile mõistavad projektis osalejad Euroopa kodanikuks olemise sisu ja vajadust. Kõik osalejad peavad õppima, kuidas jääda iseendaks, aga samas olla empaatiline ja mõistev meist erinevate inimeste suhtes.
  2. Osalejad mõistavad paremini demokraatiat ja märkavad selle toimimist meie igapäevaelus.
  3. Osalejad pööravad tähelepanu elukestvale õppimisele ning eluks vajalike pädevuste arendamisele. Eri vanuses ja erineva etnilise päritoluga inimesed saavad üksteise abil end arendada.

Kõiki neid eesmärke peame tegevuste käigus silmas. Toimuvad nii rahvusvahelised kui ka koolisisesed projektitegevused.

 

KA-1     2018 – 2019  Samm Kääpa kooli arengukava eesmärkide täitmise poole

2017. aastal võeti vastu kooli arengukava 2017.-2023. Selle aluspõhimõtted lähtuvad Eesti elukestva õppe strateegiast, muutunud õpikäsitusest ja vajadusest laiendada Euroopa mõõdet (strateegia „Euroopa 2020” eesmärk). Õppetöö tulemustelt ja õpilaste toetamise võimekuselt oleme Võrumaa paremate koolide seas. See nõuab heal tasemel õpetajaid, kes suudavad ise elukestvalt õppida ja areneda ning õpilasi motiveerida. Kiiresti muutuvas maailmas on õpetajatel vaja pidevalt oma metoodilist pagasit täiendada.

Projekti eesmärgiks oli olukord, kus tänu rahvusvahelise kogemuse ja teadmiste jõudmisele kooli kollektiivi oleme astunud sammu edasi kooli arengukava ja õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmise poole. Selle saavutamiseks osalesid kaks koolijuhti ja kolm õpetajat koolitustel teistes riikides. Nad olid valinud just endale sobiva teema, mis oli samas oluline kogu kooli arengu jaoks. Kõik tulid tagasi uute mõtete ja energiaga. Rahulolu oma tööga ja soov koolielu paremaks muuta oli tõusnud.

Projekti eesmärk saavutati ja mõju oli positiivne nii osalejatele kui pikas perspektiivis kogu koolile. Kooli tugevuseks on püsiv ja õppiv kvalifitseeritud kaader. Elukestva õppe põhimõtetest lähtudes peavad eriti õpetajad oma professionaalseid ja personaalseid oskusi pidevalt täiendama. Ise õppiv õpetaja mõistab paremini õppijate vajadusi ja probleeme, seega mõistab paremini oma õpilasi. Koolil peab olema hea füüsiline, vaimne ja sotsiaalne õppekeskkond. Selle loomine ja hoidmine on pidev protsess, mis nõuab koolijuhtidelt ja õpetajatelt värskeid mõtteid, motivatsiooni ja tegusid. Kui kool pakub personalile arenguvõimalusi, siis inimesed omalt poolt annavad koolile suurema panuse.

 

KA-1    2017 – 2018 Inglise keele oskus avardab õpetaja suhtlusvõimalusi ja metoodilist pagasit

Hea kool nõuab heal tasemel suure metoodilise pagasiga õpetajaid, kes suudavad ise elukestvalt õppida ja areneda ning õpilasi motiveerida. Kooli arengukavas on kirjas vajadus tõsta kooli töötajate üldpädevuste taset ja jätkata rahvusvahelist koostööd. Rahvusvahelist koostööd saab teha vaid inglise keele abil ning koolis peab olema piisav hulk keeleoskajaid, et töö laabuks.
Projekti eesmärgid: 1) Õpetajate, koolijuhtide ja õpilaste parem põhipädevuste ja -oskuste tase – parema inglise keele oskuse kaudu on suurem hulk õpetajaid ja õpilasi
aktiivselt kaasatud rahvusvahelisse koostöösse partnerkoolidega.
2) Inglise keele oskuse kaudu on õpetajatel paremad võmalused oma metoodika täiendamiseks osaledes veebipõhistel koolitustel, Euroopa õpikogukondades ja kasutades võõrkeelseid õppematerjale.

Õpirände taotlus rahuldati osaliselt ja sellepärast osales vaid üks õpetaja – loodusteaduste ja inglise keele õpetaja, kes täidab ka rahvusvaheliste suhete koordinaatori rolli. Ta käis inglise keele õpetajate koolitusel Belfastis, et tõsta keeleoskuse taset ja täiustada õpetamise metoodikat.

KA-2     2014 – 2017 Inspiring studies and future careers

(Inspireerivad õpingud ja minu tulevane karjäär)

Erasmus+ projekt Inspiring Studies and Future Careers käivitus 2014. aasta sügisel ja lõppes augustis 2017. Projekti juhtpartneriks oli Kääpa Kool.

Projekt sai Euroopa Komisjonilt tunnustuse EDULUGU.

Partnerkoolid:

Vaalan Yhtenäiskoulu – Vaala, Soome
Friedrich-Spee-Gesamtschule – Paderborn, Saksamaa
Osnovna Skola Zaprudje – Zagreb, Horvaatia
IES Sabina Mora – Roldan, Hispaania

Peamine infoallikas on projekti koduleht: ka2inspiringstudies.wixsite.com/erasmus

Projekti kaart EL platvormil: bit.ly/2j29YEm

Veebruaris 2015 toimus õpetajate nõupidamine Paderbornis. Saadi omavahel tuttavaks ja kavandati edaspidiseid tegevusi. Saadi teada, kuidas Saksamaal õpilasi tulevaseks tööeluks ette valmistatakse.

Mais 2015 toimus nädalane õpilaste laager ja õpetajate projektikoosolek Kääpal. Tutvuti kohalike puiduettevõtete Kapa Puidu ja Sternobergiga ning Ritico jalatsivabrikuga. Õpilased tutvustasid vastastikku oma riike ja koolielu ning korraldasid elukutsevalikuga seotud tegevusi. Laagri ettevalmistamisest võtsid aktiivselt osa meie kooli 7. ja 8. klassi õpilased. Samal nädalal toimusid kooli olümpiamängud, millest võtsid osa ka meie partnerkoolide õpilased.

Detsembris 2015 oli viis õpetajat igast riigist koos Soomes Vaala koolis. Tutvuti Soome maailmatasemel koolisüsteemiga, kohaliku ettevõtluse ja tugisüsteemidega erivajadustega noortele.

Aprillis 2016 said õpilased ja õpetajad kokku Horvaatias ja novembris toimus projektikoosolek Hispaania partnerkoolis.

2017.a. maikuus tähistati Kääpa koolis koos väliskülalistega Euroopa päeva ja toimus viimane projektikoosolek.

Projektiaastate kestel toimus kõigis partnerkoolides hulgaliselt õppetööd mitmekesistavaid tegevusi. Kääpa koolis alustasime töövarjupäeva traditsiooni, jätkame karjääriõppega ja tööpraktika-alase õpilasvahetusega.

Projekti edukuse märgiks on ka samade partnerite soov koos edasi tegutseda ja 2017. aastal algav uus Erasmus+ projekt.