Eripedagoog planeerib ja viib läbi õpiabitunde ja eripedagoogilist sekkumist. Õpiabi tundides tehakse tööd klassis läbitava materjali põhjal, kohandades vastavalt vajadusele nii õppemeetodeid kui läbitava materjali mahtu ning kujundatakse abivahendite kasutamiseks vajalikud oskused. Eripedagoogilise suunitlusega tundides tegeletakse intensiivselt lapse tajude, tähelepanu, mälu, mõtlemise ja õpioskuste arendamisega. Nendes tundides pööratakse eelkõige tähelepanu puudulike osaoskuste ja õpieelduste kujundamisele ja arendamisele. Tunnid toimuvad individuaal- või rühmatundidena, sõltuvalt õpilaste vajadustest ja võimalustest. Õppemetoodika valitakse vastavalt lapse vajadustele.

Eripedagoog töötab haridusliku erivajadusega õpilastega, kes vajavad eripedagoogilist sekkumist. Võimalusel töötab eripedagoog lisaks õpetaja ja teiste tugispetsialistide poolt suunatud või koolis hindamise alusel välja selgitatud spetsiifilist abi vajavate õpilastega. Septembris ja oktoobris uurib eripedagoog esimese klassi õpilaste koolivalmiduse taset ja esimese kuni neljanda klassi õpilaste matemaatika-alaseid teadmisi ja oskusi. Eripedagoog jälgib õpilaste arengut ja annab tagasisidet töö tulemustest.

Tihe koostöö käib õpilast ümbritsevas koostöövõrgustikus, vajaminevat tuge, nõustamist ja koostööd saavad nii õpilased, õpetajad kui lapsevanemad. Vajadusel suunatakse laps koos vanemaga teiste erialaspetsialistide poole.

 

Janeli Õim õpiabi, eripedagoog (lapsehoolduspuhkusel)